Jak działa szkoła w szpitalu?

Do Rodziców i Dzieci

Szkoła w szpitalu zaliczana jest do placówek specjalnych, ponieważ działa według innego systemu organizacyjnego – nauczyciele przychodzą do ucznia, a wszystkie działania szkoły podporządkowane są funkcji terapeutycznej, równoległej z procesem leczenia.

Obejmujemy nauką i opieką wszystkie dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej oraz do grup sześciolatków. Naszym głównym celem jest wspomaganie procesu leczenia chorego dziecka, terapia poprzez naukę i zabawę. Uczniowie realizują u nas obowiązek szkolny, aby po opuszczeniu szpitala mogli bez większych zaległości wrócić do nauki w szkole macierzystej. Mogą również rozwijać swoje zainteresowania i pasje, zdobywać nowe umiejętności, aby zapomnieć (chociaż na chwilę) o trudnościach związanych z hospitalizacją.

Lekcje w naszej szkole odbywają się od poniedziałku do piątku zgodnie z planem lekcji w świetlicach oddziałowych lub salach chorych. Prowadzone zajęcia mają charakter zindywidualizowany – dostosowujemy tempo pracy do możliwości, samopoczucia i poziomu wiedzy dziecka. Kadra pedagogiczna posiada kwalifikacje do nauczania dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych – uczniów przewlekle chorych.

Tak jak w każdej szkole nasi uczniowie otrzymują oceny swojej pracy. Po zakończeniu leczenia zostają one przekazane do szkoły macierzystej. Istnieje również możliwość dokonywania klasyfikacji semestralnej lub rocznej ucznia w przypadku długiego pobytu w szpitalu oraz przystąpienia do egzaminu po ósmej klasie. Odbywa się to w uzgodnieniu ze szkołą danego ucznia.

Każde dziecko bierze udział z zajęciach pozalekcyjnych, w czasie których można spędzić czas malując, lepiąc, tworząc wszelkiego rodzaju prace, ozdoby różnymi technikami, przy użyciu różnorodnych materiałów; uczestniczyć w konkursach, spotkaniach o charakterze edukacyjnym, terapeutycznym, rozrywkowym rozwijających zainteresowania, uzupełniających zaległości szkolne; być współtwórcą lub uczestnikiem proponowanych przez nauczycieli imprez okolicznościowych.